Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Přelom 19. a 20. století musel připadat našim pradědečkům a prababičkám stejně hektický, jako nám připadá dnešní doba. Až se divíme, že měl někdo vůbec čas stavět kapličky. Politiky a vládce strašili anarchisté, literaturu ovládali dekadenti, stavěla se železnice, svět byl zadrátován telegrafem a telefonem, František Křižík v Čechách budoval nové elektrické dráhy, vznikaly nové továrny, hrnčírny, vodovody - to jsou jenom střípky, roztroušené na našich stránkách. Ta doba s sebou však přinášela jeden nový fenomén: lidé se sdružovali a vytvářeli spolky všeho druhu: tělocvičné, divadelních ochotníků, vojenských vysloužilců, spolky okrašlovací, krejcarové atd.
Rovněž tak v té době - na konci 19. a na začátku 20. století - u nás začaly vznikat spolky dobrovolných hasičů. Ten ve Vysokém Újezdě byl založen v r. 1902 a újezdským hasičům se podařil vskutku husarský kousek: už 105 let uchovávají a doplňují truhlici se všemi důležitými dokumenty o jejich spolku a činnosti. Postupně vás seznámíme s nejzajímavějšími z nich.


 

V Okresním archivu v Berouně se zachoval zápis ze schůze obecního zastupitelstva, sepsaný v obecním úřadě ve Vysokém Újezdě dne 15. ledna 1902 při schůzi obecního výboru a za přítomnosti dále podepsaných, z něhož citujeme:

„Bod 1. Dohodnutí se o utvoření sboru dobrovolných hasičů ve zdejší obci vzhledem k vyzvání okresním výborem v Berouně ze dne 8. srpna 1901.
Ad 1. Uznávaje přítomný obecní výbor důležitost sboru dobrovolných hasičů v obci, činí jednomyslné usnesení, aby se tento zřídil. Za touž příčinou budiž pan Jan Kreisel, majitel zdejšího velkostatku, deputací obecního výboru požádán, aby stříkačku požární, která ze všeho hasičského náčiní jest nejdražší a tudíž těžko se dá zřídíti, pro zamýšlený sbor hasičský zdejší prodal. Nepřistoupí-li k této podmínce, budiž požádán, aby tuto pro obec zapůjčil na dobu, než by se jiná opatřila. Kdyby ani na tuto druhou podmínku nebylo ze strany páně Kreislovy přistoupeno, nechť se zakoupí stříkačka nová. Do deputace zmíněné volí se pp Jan Špirek – starosta, Josef Sulánský, Jan Vodvářka a Marek Frankmann. Zároveň budiž po obci vyzvání k občanstvu ku přihlášení se za členy hasičského Sboru. Z přihlášených v příští schůzi obecní výbor pak vybere vhodné, obětavé a způsobilé osoby.
Skončeno.
Podepsaní: Jan Špirek – starosta, Marek Frankmann, Josef Sulánský, Antonín Jandák, Václav Klika, Josef Ženíšek, Jan Vodvářka, Jan Sojka." 

V březnu 1902 obrželi újezdští hasiči z Císařského a královského místodržitelství v Praze dopis, sepsaný takovým krasopisem, až nám to připadá tak trochu nečitelné. Stojí v něm: „Panu Marku Frankmannovi a soudruhům ve Vysokém Újezdě. C. k. místodržitelství nezapovídá v základě zákona ze dne 15. listopadu 1867 o právu spolčovacím utvoření se spolku pod názvem Sbor dobrovolných hasičů ve Vysokém Újezdě se sídlem ve Vysokém Újezdě dle obsahu stanov dne 13. února 1902 zde došlých." Z dalšího textu vyplývá, že újezdští hasiči už mohou používat prapor, buben a trumpetu, nikoliv však nosit hasičskou uniformu - o to budou muset zvláště požádat. To nevadí, hasiči neváhali a ještě v březnu stihli svolat 1. valnou hromadu na Velikonoční pondělí, které v r. 1902 připadlo na 31. března. Pozváno bylo 34 lidí a originál pozvánky se zachoval:


 

Na programu valné hromady 31. března 1902 bylo zabezpečení hasičské výzbroje ve spolupráci s obecním zastupitelstvem, stanovení členských příspěvků a volba hasičských funkcionářů. Představenému hasičů se tehdy říkalo starosta a byl jím zvolen kupec a hospodský Václav Klika z Vysokého Újezda č. p. 21, jednatelem Karel Honzík. Zakládajících členů bylo celkem 27 a členský roční příspěvek byl stanoven na 2 koruny.


 

Znak „Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého", která podporovala v té době sbory dobrovolných hasičů.


 

Nákres čtyřkolové motorové hasičské stříkačky z přelomu 19. a 20. století. Motor poháněl pouze čerpadlo stříkačky, celý stroj byl tažen koňmo [39].


 

Hasiči před 100 lety. Snímek z památníku Františka Vejdělka [39].


 

Toto je pozvánka k 5. výborové schůzi hasičů ve Vysokém Újezdě a hlavním bodem programu byla příprava slavnosti svěcení stříkačky. Z listin jsme vyzkoumali, že stříkačku zapůjčil majitel velkostatku J. F. Kreisel, který o to byl deputací požádán, a její slavnostní vysvěcení proběhlo 13. července 1902 ve 14 hodin odpoledne na návsi ve Vysokém Újezdě, kde za tím účelem byla vystavěna tribuna pro vzácné hosty. Okresní hejtmanství v Hořovicích při této příležitosti vydalo povolení k veřejnému průvodu, ale nepovolilo žádné vylepování a rozšiřování plakátů.
Vlastní čtyřkolovou ruční stříkačku, podobnou té, která je na jednom z předchozích obrázků, ale s ručním pumpováním, si újezdští hasiči zakoupili v roce 1905, takže jsme tu měli v té době stříkačky dvě.


 

V archivní truhlici újezdských hasičů se dochovala také tato tištěná pozvánka ke slavnosti svěcení stříkačky - ale v Úhonicích. Konala se 24. května roku 1903, program byl na tehdejší dobu obvyklý: ráno mše svatá, pak vysvěcení stříkačky, udílení diplomů a následovala taneční zábava, na kterou bylo vstupné: hasič ve stejnokroji 1 korunu, dámy 40 haléřů, ostatní korunu šedesát.


 

X. sjezd hasičské župy okresu Berounského se konal v neděli 16. července r. 1905 na Mořině. Z pozvánky, jejíž část je na obrázku, je patrno, že v té době již existovaly hasičské sbory ve 35 obcích v našem okolí. Nejstarší z nich je berounský (založen r. 1875), nejmladší v Tmani (založen r. 1905).
Sjezd byl zahájen v 7 hodin ráno mší svatou, pokračoval vítáním hostů, přednáškou na téma „Hasič - jeho význam", cvičením, valnou hromadou ve škole a taneční zábavou v hospodě.
V Bubovicích byl hasičský sbor založen v r. 1891, v Kozolupech 1894, v Loděnici 1898, v Mezouni 1899, v Kuchaři 1904. Počet zakládajících členů se pohyboval ve většině obcí naší župy od 15 do 25 (župa = vyšší správní celek se sídlem v Berouně).

 

 

 

Přehled starostů a předsedů hasičského sboru ve Vysokém Újezdě

„Šéf", představený hasičů se nazýval od počátku starosta, od roku 1952 předseda, a nyní je to zase starosta. Starosta, jednatel i velitel byly vždy samostatné funkce. Při volbách se volil dále místostarosta, pokladník a vzdělavatel (kulturní referent). A podle velikosti sboru byly rozdělovány další funkce (nezávisle na volbách) a byly to např.: stříkačník, hudec - ten měl na starosti vyhlašování poplachu, pořadatel, zbrojmistr, samaritán, lezec, pobočník, revizor účtů a hasič v záloze. Mezi sebou navzájem se hasiči původně titulovali „přítel“, kolem roku 1930 se oslovovali „bratře“. Prvním hasičským starostou ve Vysokém Újezdě byl hostinský Václav Klika.


Od roku
1902 Václav Klika, hostinský
1905 Antonín Jandák, pekař
1914 Josef Ženíšek, sedlák
1919 Josef Vlasák, sedlák
1928 Jan Dvořák
1930 Josef Vlasák, sedlák
1945 Václav Jansa
1946 František Stibor
1949
 
Jan Prek (od r. 1952 už ne jako starosta, ale předseda, a nikoliv hasičů, nýbrž požárníků)
1953 Josef Vlasák ml. (*1907)
1960 Jan Prek
1963 Václav Fatka ml. (*1923)
1963 Václav Fatka st.
1964 František Veselý
1968 Jan Prek
1969 Václav Fatka ml.
1972 Václav Fatka st.
1973 Miroslav Sloup
1978 až 1982 není žádný zápis. Poslední záznam je z 13. 3. 1984.
1995
 
Miroslav Sloup končí, nemá nástupce, tak předává svůj „úřad" svým nadřízeným v Berouně
2005 Jaroslav Wágner obnovuje hasičský sbor ve Vysokém Újezdě.


 

Roku 1900 byla v Brně založena Hasičská vzájemná pojišťovna, jeden z nejstarších pojišťovacích ústavů na území Čech a Moravy. Její zakladatelé správně využili konjunktury hasičských sborů v té době a během několika let se stala Hasičská vzájemná pojišťovna velmi populární. Dodnes můžeme na starších domech vidět ozdobnou tabulku hlásající, že majitel tohoto domu jej nechal pojistit „u hasičů" (obr. vlevo). Po r. 1948 byla Hasičská vzájemná pojišťovna zrušena, ale v r. 1992 Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska opět obnovena (logo na obr. vpravo) [40].


 

Za německé okupace, v protektorátu Čechy a Morava během 2. světové války byla účetní hasičská kniha vedena dvojjazyčně. Ze zápisů v ní vyplývá, že během roku 1942 obdrželi hasiči na činnost finanční příspěvek od Obecního úřadu 3280 korun. (Pro srovnání: služební cesta do Berouna je tu vyúčtována za 25 korun, požární zápisník za 15 korun.)


 

V roce 1967 při příležitosti 65. výročí založení hasičského sboru ve Vysokém Újezdě si hasiči vyrobili tohle tablo. Napočítáme, že tu tehdy bylo 31 hasičů. Tablo viselo dlouhá léta v hospodě „U Neradů", později nazývané „U Bati" (kdysi, ve 30. letech minulého století „U Špirků"). Nyní je uschováno v hasičské zbrojnici, protože hospoda už bohužel zanikla.

 

 

20120424_164922.jpg

 


 

 

Polovina současného hasičského sboru ve Vysokém Újezdě, obnoveného (po desetileté pauze) v roce 2005 zásluhou Jaroslava Wágnera. Zleva: Petr Janda, Jaroslav Wágner - starosta hasičů, Vojtěch Kutheil a Jan Sloup.

 zdroj: http://trihabry.sweb.cz/

 

Dne 1.7.2008 byla naše jednotka přeřazena z kategorie JPO V do JPO III.

Další fotografie s historie najdete zde: 

Historie